Проект инвестиционного договора

Проект

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР

про реалізацію інвестиційного проекту будівництва у місті Бровари

теплоелектроцентралі на біомасі з одночасною реконструкцією

за кошти інвестора басейну «Металург»

 

м. Бровари                                                                                              «___» __________ 2016 року

 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА (юридична адреса - Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, податковий номер 26376375), в особі міського голови Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменована  «Сторона-1», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖИ ГРУП», в особі директора Говорухи Геннадія Федоровича, який діє на підставі Статуту, надалі іменоване «Сторона-2», з іншої сторони, разом іменовані - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»,

уклали даний Інвестиційний договір про реалізацію інвестиційного проекту будівництва у місті Бровари теплоелектроцентралі на біомасі з одночасною реконструкцією за кошти інвестора басейну «Металург» (далі - «Договір») про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є співробітництво Сторін з реалізації на орендованій Стороною-2 земельній ділянці (далі - «Земельна ділянка»), площею 1,9 га, що знаходиться у Київській обл.,  м. Бровари, бульв. Незалежності, кадастровий номер 3210600000:01:038:0002, проекту будівництва за кошти Сторони-2 теплоелектроцентралі на біомасі, потужністю 20 МВт теплової та 5 МВт електричної енергії (далі - «Об'єкт 1») з одночасною реконструкцією за кошти інвестора (Сторони-2) басейну «Металург» (далі - «Об’єкт 2»).

1.2. Реконструкція Об’єкту 2 (басейну «Металург») здійснюється Стороною 2 за власний рахунок, в строки, що передбачені для Об’єкта 1 (теплоелектроцентралі на біомасі).

Об’єкт 2 повинен бути зданий Стороною-2 в експлуатацію одночасно (не пізніше) зі здачею в експлуатацію Об’єкта 1.

Сторона-2 щодо Об’єкту 2 зобов’язується:

- здійснити реконструкцію басейну з дотриманням сучасних норм, правил і стандартів, що передбачені чинним законодавством України для спортивно-оздоровчих споруд аналогічного типу;

- забезпечити наявність у басейні відкритої ванни, яка здатна функціонувати протягом всього календарного року;

- протягом всього календарного року, цілодобово забезпечувати Об’єкт 2 (басейн) тепловою енергією, що вироблена Об’єктом 1 (теплоелектроцентраллю);

- здійснювати, після введення Об’єкта 2 (басейну) в експлуатацію, господарювання на Об’єкті 2 із забезпеченням його використання за цільовим призначенням;

- в ході експлуатації Об’єкту 2 забезпечити впровадження пільгових програм та їх реалізацію (безкоштовне відвідування басейну дошкільнятами, учнями молодших класів, дітьми з малозабезпечених сімей, учасниками АТО, доставка зазначених груп дітей автобусом Сторони-2 до басейну).

1.3. Сторона-1 сприяє отриманню Стороною-2 Об’єкта 2 в довгострокову оренду, строком на 49 (сорок дев’ять) років, разом із земельною ділянкою, на якій розташований Об’єкт 2, та прилеглою до бульвару Незалежності територією для влаштування на ній необхідної для експлуатації Об’єкта 2 інфраструктури (спортивного/дитячого майданчику, площадки для паркування автомобілів відвідувачів тощо).

 

Сторона-1 __________________                              Сторона-2 _________________

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

2.1. Сторона-1:

2.1.1. Надає Стороні-2 в оренду на визначених чинним законодавством України та цим Договором умовах Об’єкт 1 за окремим, укладеним між Сторонами, договором оренди.

2.1.2. Протягом 3 (трьох) місяців з моменту укладення Договору в межах повноважень Сторони-1 забезпечує отримання Стороною-2 документів, які необхідні для виконання проектних та будівельних робіт.

2.1.3. Забезпечує надання Стороні-2 всіх необхідних узгоджень, погоджень та підтверджень для виготовлення проектно-кошторисної документації, її затвердження, узгодження та експертизи (за необхідності) щодо Об’єктів 1 та 2.

2.1.4. Спільно зі Стороною-2 забезпечує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом Об’єктів 1 та 2.

2.1.5. Підтримує протягом всього строку реалізації даного Договору, проектування, будівництва й експлуатації Об’єктів 1 та 2 ділові та партнерські відносини зі Стороною-2 з метою якісного, вчасного та належного створення й експлуатації Об’єктів 1 та 2, як необхідної та корисної для Броварської міської громади інфраструктури.

2.1.8. Здійснює інші дії, необхідні для виконання Сторонами умов цього Договору та прийнятих на себе зобов’язань.

2.2. Сторона-2:

2.2.1. Самостійно організовує та забезпечує фінансування проектних і будівельних робіт Об’єкта 1 та відповідних робіт з реконструкції Об'єкта 2. Має право залучати для реалізації обумовленого цим Договором проекту кошти українських або іноземних юридичних та фізичних осіб.

2.2.2. Зобов’язується в установленому чинним законодавством України порядку оформити право користування земельними ділянками, на якій буде розташовано Об’єкт 1 та реконструйовано Об’єкт 2.

2.2.3. Самостійно та за власний кошт залучає підрядні організації для здійснення проектних, будівельних робіт щодо Об’єкта 1 та робіт з реконструкції Об‘єкта 2, з гарантуванням наявності у таких підрядних організацій всіх необхідних дозвільних документів на виконання відповідних робіт, досвіду, кваліфікованого персоналу та матеріально-технічної бази.

2.2.4. Самостійно забезпечує виконання робіт з проектування та будівництва Об’єктів 1 та 2 у відповідності з проектно-кошторисною документацією.

2.2.5. Самостійно здійснює взаєморозрахунки з підрядними організаціями, приймання-передачу виконаних ними робіт та, за необхідності, проведення необхідних експертиз щодо виконаних робіт на Об’єктах 1 та 2.

2.2.6. Самостійно забезпечує комплектацію Об'єктів 1 та 2 необхідним обладнанням та устаткуванням для їх використання й експлуатації за цільовим призначенням, з врахуванням проектно-кошторисної документації.

2.2.7. Самостійно забезпечує виконання пуско-налагоджувальних робіт на Об’єктах 1 та 2.

2.2.8. Здійснює в повному обсязі фінансування проектування та будівництва інженерних комунікацій і мереж до Об'єктів 1 та 2, відповідно до технічних умов відповідних служб і організацій та відповідно розробленої проектно-кошторисної документації.

2.2.9. Самостійно забезпечує замовлення й оплату виготовлення технічних паспортів на Об'єкти 1 та 2.

2.2.10. В установленому чинним законодавством порядку забезпечує введення Об’єктів 1 та 2 в експлуатацію, відповідно до термінів, передбачених проектно-кошторисною документацією.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку порушень передбачених цим Договором зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до положень чинного законодавства України.

 

 

Сторона-1 __________________                           Сторона-2 _________________

3.2. Сторона не несе відповідальності за порушення передбачених цим Договором зобов’язань, якщо таке порушення сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення передбачених цим Договором зобов’язань, якщо доведе, що вжила всіх можливих та залежних від неї заходів для належного виконання Договірних зобов’язань.

3.4. Сторони Договору не несуть відповідальності за зобов'язаннями кожної зі Сторін перед третіми особами, у тому числі щодо податків, зборів та обов’язкових платежів у державний та/або місцевий бюджет.

3.5. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторона об'єктивно не могла ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами (форс-мажор).

3.5.1. При настанні і (або) припиненні вказаних у п. 3.5. цього Договору обставин Сторона, яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону протягом     7 (семи) діб, додавши відповідне підтвердження настання (припинення) таких обставин (довідка, видана Торгово-промисловою палатою України чи іншого компетентного органу/організації, є належним та достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили).

3.5.2. Настання обставин форс-мажор при виконанні зобов’язань Стороною 1, не звільняє Сторону 2 від обов’язку негайного, після припинення дії таких обставин, виконання зобов’язань з реалізації проектних і будівельних робіт Об’єкта 1 та відповідних робіт з реконструкції Об'єкта 2, здійснення введення в експлуатацію та експлуатації Об’єктів.

3.5.3. Строк виконання Сторонами прийнятих на себе за Договором зобов’язань переноситься на строк дії обставин форс-мажор.

3.5.4. Якщо обставини форс-мажор будуть тривати більш ніж 6 (шість) календарних місяців, будь-яка зі Сторін вправі ініціювати припинення даного Договору у спосіб, що мінімізуватиме можливі збитки для Сторін.

3.6. Всі спори та розбіжності, які виникли з даного Договору або пов’язані із ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

Якщо спір чи розбіжність не вирішена шляхом переговорів протягом 10 (десяти) робочих днів з дня виникнення відповідних спору чи розбіжності, останні підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором іншим особам без письмової на те згоди іншої Сторони.

4.2. Умови Договору зберігають чинність для правонаступників Сторін.

4.3. Сторони за Договором приймають усі необхідні міри для забезпечення конфіденційності отриманої від іншої Сторони технологічної, фінансової, комерційної, корпоративної та іншої інформації.

Сторони зобов’язуються не розголошувати вказану інформацію і будь-які дані, що надаються кожною зі Сторін одна одній в зв’язку з виконанням цього Договору, не відкривати і не розголошувати частково або повністю відповідну інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони. Зазначене не стосується процедур та порядку розголошення чи розповсюдження інформації, що передбачені чинним законодавством України.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

 

 

Сторона-1 ___________________                         Сторона-2 _________________

5.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України, зміни у Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін.

Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово, набувають чинності з дати їх підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і є невід'ємними частинами цього Договору.

5.5. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

5.6. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

5.7. Даний Договір складений українською мовою, у двох примірниках, які мають рівну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

СТОРОНА-1:

СТОРОНА-2:

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕЛИКС ЭНЕРДЖИ ГРУПП»

Юридична адреса: Київська обл.,

м. Бровари, вул. Гагаріна, 15

Податковий номер 26376375

Юридична адреса: 04209, м. Київ,

вул. Героев Днепра, 14

Код ЕДРПОУ 39337190

ІПН 393371926549

Від Сторони-1

Міський голова

 

_________________ І.В. Сапожко

          М.П.

Від Сторони-2

Директор ТОВ «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖИ ГРУП»

 

___________________ Г.Ф. Говоруха

          М.П.

 

  • 15% - снижения стоимости тепловой энергии
  • 85%  КПД котлов на альтернативном топливе
  • Повышение рентабельности предприятия
  • Замещение природного газа альтернативными видами топлива